నిరసన కార్యక్రమం లో పాల్గొన్న అడ్లూరి…!

బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ పై ముందస్తు ప్రణాళిక లేదు….ఓట్ల కోసమే రాజకీయం…బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ అధికారుల ద్వారా చేయమని కోరడం జరిగింది…నాడు పంపిణీ చేసిన సూరత్ నాసి రకం చీరలతో ఎవరికీ వాటి...