శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు అండగా….జన సేన!

తిత్లీ తుఫాన్ తో శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసుల పరిస్థితి తెలిసిందే అయితే ఈ నేపధ్యం లో ఓ అడుగు ముందుకు వేసి జనసేన అదే వేగం తో తెలుగుదేశం పై మెరుపు వేగం...