సంతకాల సేకరణ….

కొత్తపేట:కొత్తపేటలోని పెద్దపల్లి గంగమాంబ దేవస్థానం గరిగి బావిని మూసివేయడాన్ని వెతిరేకిస్తూ అమ్మవారి భక్తులు కొత్తపేటలోని నాదరివీధి ,కుర్మయిపురం ,కుమ్మరవీధి, దొమ్మేరువీధి ,గండ్లవీదిలో సంతకాలు సేకరణ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే 3000 వేలు సంతకాలు పైగా సేకరణ చేయడం జరిగింది

Please follow and like us:

You may also like...